Ngân sách tuyển dụng, cách xây dựng

Ngân sách tuyển dụng là bản kế hoạch dự kiến về số tiền cần sử dụng cho việc tuyển dụng. Ngân sách được xây dựng trong tháng, quý, năm của doanh nghiệp. Đây là căn cứ để hạch toán tài…