Cen CHS CenLand Video sinh nhật Cen CHS 6.2021

Trang Anh chia sẻ lại video sinh nhật Cen CHS vào 6.2021 do Cen CHS tổ chức. Cen CHS - Vượt lên nghịch cảnh là chương trình sinh nhật được tổ chức online qua Zoom cho toàn bộ Cán bộ…