You are currently viewing Cen CHS  CenLand Video sinh nhật Cen CHS 6.2021

Cen CHS CenLand Video sinh nhật Cen CHS 6.2021

Trang Anh chia sẻ lại video sinh nhật Cen CHS vào 6.2021 do Cen CHS tổ chức. Cen CHS – Vượt lên nghịch cảnh là chương trình sinh nhật được tổ chức online qua Zoom cho toàn bộ Cán bộ nhân viên tham gia.

Video sinh nhật Cen CHS 2021

Trang Anh