Hướng dẫn đào tạo online qua Google Meet

Đào tạo online là điều bắt buộc trong giai đoạn Covid 19. Dần dần, đây cũng sẽ trở thành xu hướng đào tạo tất yếu trong tương lai. Vậy đào tạo online qua google meet có ưu – hạn chế…