Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA)

Đào tạo xong, người lao động và doanh nghiệp được gì? Đó là câu hỏi mà khi lập kế hoạch đào tạo cần trả lời được. Để đào tạo đúng và đủ thì cần phải phân tích nhu cầu đào…