Quy định về thời gian, mức lương thử việc?

Thử việc là thời gian để NLĐ và NSDLĐ xem xét mức độ phù hợp của nhau trong trước khi tiến hành ký hợp đồng với nhau lâu hơn. Thời gian, mức lương trong thời gian này là bao nhiêu?…